ការធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពអំឡុងការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

១- បែបបទនៃការធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជា

២- បែបបទនៃការធ្វើដំណើរចូលសិង្ហបុរី