ការធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទៅសិង្ហបុរី

Updated: Apr 25

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលសិង្ហបុរី​សម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីកម្ពុជាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ (អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ទៅ) ៖ - ត្រូវមានបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបានពេញលេញ​ ​

- ត្រូវបំពេញព័ត៌មានសុខភាព (e-Health Declaration) ក្នុងអំឡុងពេល៣ថ្ងៃ នៅមុនពេលមកដល់សិង្ហបុរី


សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ https://safetravel.ica.gov.sg