អនុក្រឹត្យកំណត់ជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩

Updated: Apr 18, 2021

កម្ពុជា - ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១១ មេសា ២០២១

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលមានខ្លឹមសារពិស្តារដូចខាងក្រោម៖